Kamis, 29 Maret 2012

Saleresna

Seja bade unjukan.. ngedalkeun rasa jeung eusi hate
saleresna diri teu weleh mitineung kasalira nu janten bebende
mugia panutan ngartos.. nu saenyana mung salira nu mibanda rasa
Sanaos satutup umur mung jungjunan nu aya dina jero dada

Duh Engkang pupujaning ati..
Kadeudeuh lir gumawang endahna katumbiri
Nu teu weleh nyanding sumalanding dina ati
Nu dipikamelang siang jeung wengi

Kanyaah taya sudana kaheman urang duaan
Katresnan kadeudeuh urang mugi lana papanjangan...
READMORE - Saleresna

Lembur Panineungan

Hujan nu ngaririncik mawa lamunan nu lawas katukang
Katembong lebah tanjakan tutuwuhan arajeg mapay ngajajar
Gunung nangtung bangun taya kasuwung
Sawah ngeplak lir ibarat permadani nungampar ngagelar
Breh ka beh kidul..
Walungan matak waas tetempoan
Tangkal kihurip ngareuy mapay dahan muncang sisi gawir
Bray ka belah kulon ngembloh satungtung panenjo
Kebon sabangsaning palawija selang sekar dipelakna
Tanah pasundan tanah kahuripan
Lembur kuring panineungan

Ditulis ku : Indah Za Girlish
READMORE - Lembur Panineungan

Parapatan Katresnan

Tah didinya ditempat eta
Urang duaan pateuteup soca
Tah harita lebah dinya
Dag dig dug hate masih karasa

Parapatan lebah pudunan
urang nepungkeun kaasih katresnan
Saksi rundayan katresnan waktos tepung munggaran
Tah didinya dipengkolan simpang lima
Salira nyepeng panangan ngedalkeun kaasih kacinta

Kedal jangji pasini yen saenyana baris tetep ngahiji
Moal incah balilahan sumawona nganyenyeri
Parapatan ukur jadi dongeng panineungan
Pengkolan mung ukur carita dina sawangan
Nyawang nyipta nu biheung deui bakal karandapan


Ditulis ku : Indah Za Girlish
READMORE - Parapatan Katresnan

Rabu, 21 Desember 2011

Honcewang

Langit angkeub nyimbutan katumbiri
Panon poe surup ninggalkeun bumi
Salira teu bengras sabihari
Angin tiis pamirig kapeurih ati
Paneuteup teu anteb siga sasari
Sakolebat ngajorelat balieus ka jisim diri

Kunaon langit teu bengras lenglang
Sedeng hate mitineung ringrang honcewang
Naha kunaon katumbiri taya gumawang deui
Maturan kuring nu ngalagena ati

Hariring dangding hawar-hawar reureundahan
Ngagupay diri ngudag balieus bebende ati
Dalingding angin nurihan reumbay cisoca
Reumbay hariwang kamelang..
Inggis salira bendu kadiri nu teu walakaya
READMORE - Honcewang

Girimis Ati

Girimis peuting kamari
Kiwari ngarigah deui
Ngalimba wakca nyarita
Saestuna asih nganteng kasalira
Teu paler ku jangjang mangsa
Teu kalis ku halodo ngambah buana

Girimis peuting kamari
Kiwari bet datang deui
Mawa carita nu kungsi nyamuara
Tepangna rasa waktos pateuteup soca
Patepung lawung di basisir cinta

Basisir asih saksi patarema rasa
Waktos salira ngedalkeun asih katresna
Basisir asih kiwari mung saukur carita
Katineung deudeuh pasini lalakon cinta
Nu kahalang tatali kaheman rasa
READMORE - Girimis Ati

Haleuang Jeung Pangharepan

Nyawang bulan dijemplingna peuting
Simpe jempe taya hariring
Mapaler ati nu kapirangrung
Ngayun-ngayun nu kapidangdung
Hiliwir lir matak ketir
Haleuang mawa harepan
Samar hamo kadongkang
Harepan ukur sawangan
Hambar raga ngalakonan
Naha iraha bulan rek nembongan
Mawa cahya nu bodas ngempray
Nyaangan peuting nu keur nogencang
READMORE - Haleuang Jeung Pangharepan

Tunggara Ati

Naha kamana layung kuning
Nu biasa hibar nyaangan kuring
Kedah kamana abdi neang
Tayoh hate.. hoyong nepangan
Katumbiri nu sok mapaes ati
Taya beja taya iber ka diri
Girimis kiwari bangun ngageuri
Ngawawaas pikir asih kamari
Kasaha abdi nyaluuh
Kasaha nepikeun tunggara ati
Katumbiri taya nembongan deui
Layung kuning teu deui ngahibaran diri
READMORE - Tunggara Ati